pirmdiena, 24. jūnijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pamatskola

Skolas nolikums

Skolas attīstības plāns 

Pašnovērtējums 2022./2023.m.g. 

Pašnovērtējums 2021./2022.m.g.

Pašnovērtējums 2020./2021.m.g. 

Pašnovērtējums 2019./2020.m.g. 

2. Noteikumi

Grozījumi iekšējās kārtības noteikumos 

Iekšējie kārtības noteikumi

Darba kārtības noteikumi 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 

3. Reglamenti

Pedagoģiskās padomes reglaments

Pagarinātās dienas grupas reglaments

Bibliotēkas reglaments

Atbalsta komandas darbības reglaments

Skolas padomes reglaments

Skolēnu pašpārvaldes reglaments 

Metodiskās padomes reglaments

Mācību metodiskās jomas reglaments 

Internāta reglaments

 4. Kārtība

Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā 

Attālināto mācību kārtība 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība

Izglītojamo motivēšanas kārtība

Skolēna prēmēšanas kārtība

E-žurnāla aizpildīšanas kārtība 

Kārtība par darbinieku aizvietošanu viņu prombūtnes laikā un par darba kavējumu attaisnojošiem dokumentiem 

Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu vākšananas, pieņemšanas un izlietošanas kārtība 

5. Rīcības plāni

Rīcības plāns darbā ar skolēnu  disciplīnas pārkāpumu, neattaisnotu kavējumu un nepietiekamu vērtējumu gadījumā 


Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.18 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”


Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.18 Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai

"Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

MK noteikumi: http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106