ceturtdiena, 25. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Daba, teritorija

Ļaudonas pagasts atrodas Austrumlatvijas zemienes ZR malā. Teritorijas lielāko daļu aizņem Aronas paugurlīdzenums, austrumdaļu- Jersikas līdzenums. Robeža starp tiem stiepjas gar Aivieksti līdz Ļaudonai, turpinās gar Drikšņa ezeru uz dienvidiem. Aronas paugurlīdzenuma reljefu veido pārsvarā paugurlīdzenumi un paugurgrēdas, kas ieplakās un gar upēm pāriet viļņotajos un plakanajos līdzenumos. Virsas notece - apgrūtināta. Pagasta ziemeļos iesniedzas Praulienas pauguraine. Pagasta teritorijas vidusdaļā Z-D virzienā stiepjas Madonas - Trepes valnis, kam raksturīgs saposmots reljefs - augsti pauguri mijas ar dziļām ieplakām, kurās izveidojušies ezeriņi vai purviņi.Vaļņa pakājē daudzviet izplūst karbonātiem bagāti avoti. Madonas - Trepes valni no Praulienas pauguraines atdala plaša pārpurvota ieplaka - Dūku-Svētes ieplaka, kurā izgulsnējušies saldūdens kaļķi.

 

Madonas - Trepes valnī, kā arī Praulienas paugurainē atsevišķu pauguru augstums pārsniedz 130m vjl. (153,7m vjl. - netālu no Mazā Plenča, 136,9m vjl. - Drikšņa kalns, 131,9 un 135,2 m vjl. - Driksnu silā, 146,6m vjl. - ZA no Purnaviešiem).

 

Pagasta teritoriju virzienā no ZA uz R šķērso Aiviekste. Upe tek 0,5-1km platā ielejā, kuras dziļums, šķērsojot Madonas - Trepes valni, ir līdz 20m. Upes gultnē esošie pamatieži (dolomīti), kas atsedzas pie Ļaudonas (31.km), traucējuši gultnes veidošanos. Nelielais gultnes šķērsgriezums un nelielais kritums pavasara palu periodā rada applūdumus. Ļaudonas ciema robežās palu ūdeņu max atzīme ir 86m. Aiviekste uzņem vairākas sīkas pietekas - Svētupi (ar Niedrušku), Milu, Driksnīti, Talicku, Tocīti, Nirīti.

 

Meži klāj nedaudz vairāk kā pusi Ļaudonas pagasta teritorijas vai 10459,9ha. Valsts meži, ko apsaimnieko VAS ,,Latvijas Valsts meži’’ Ziemeļlatgales mežsaimniecība,  aizņem 4792,6ha. Krustkalnu rezervāts aptver 1078,7ha valsts meža, kur nav pieļaujama saimnieciskā darbība, dabas parks Driksnas sils - 676ha.

 

Lielākie ezeri pagasta vidusdaļā- Driksnis un Sāvienas ezers, Krustkalnu rezervāta teritorijā - Lielais Plencis un Mazais Plencis. Madonas – Trepes valnī atrodas - Pārkārtnis, Lielais  Melnītis, Mazais Melnītis, Līnītis, Dauziņezers.

 

Pagasta teritorijā atrodas trīs NATURA 2000 teritorijas: Krustkalnu dabas rezervāts, dabas parks ,,Aiviekstes paliene’’, dabas parks ,,Driksnas sils’’.

 

Valsts  nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas un dabas pieminekļi:
1. Sāvienas baronu kapu dendroloģiskie stādījumi, kas atrodas Sāvienas ezera R krastā uz saimniecības ,,Ozoli’’ zemes;
2.  valsts aizsargājamie dižkoki:

2.1.  Bringuļu ozols pie Bringuļu mājām,

2.2.  ozols pie Muižnieku mājām Kalnvirsā,

2.3.  ,,Vēju’’ priede pie Ķepšu mājām Kalnvirsā,

2.4.  priede pie ceļa uz Jaunapšēnu mājām,

2.5.  Revolucionāru priede pie Purnaviešu mājām Kalnājos,

Vietējās nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas:

parks ,,Vilnas fabrika’’

 

Lielākais akmens - Teterakmens, kas atrodas pagasta A malā Beļavā pie Mētrienas pagasta robežas. Augstums paugura pusē 2,2m, lejpusē 4m, garums 5,6m, platums 5,0m, apkārtmērs 18m.