otrdiena, 25. janvāris, 2022
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Pirmsskola


MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

ĻAUDONAS   PAGASTA  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ,,BRĪNUMDĀRZS’’

Reģ.Nr.4401900093

Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV- 4862

T: 26425048, e-pasts: laudonapii@madona.lv

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Madonas novada Ļaudonas pagastā

27.08.2021.                                                                                    Nr. 31

 

ĻAUDONAS PAGASTA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “BRĪNUMDĀRZS”

KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

                                                                                                    

Apstiprināts

ar Ļaudonas pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes ,,Brīnumdārzs” vadītājas                                                         

                2021.gada 27.augusta rīkojumu Nr. LAU/1-12/21/20

 

Izdots saskaņā ar 

Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.360,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”26.1.apakšpunktu

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādē ,,Brīnumdārzs” (turpmāk – Kārtība) nosaka pasākumus un atbildīgo personu pienākumus, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos izglītības iestādē (turpmāk – Iestādē).

1.2. Kārtība ir saistoša Iestādes izglītojamajiem (visās izglītības programmās), darbiniekiem un apmeklētājiem. Kārtības pārkāpums uzskatāms par būtisku Iestādes iekšējās kārtības noteikumu, Darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

1.3. Iestādes personāls un apmeklētāji ir atbildīgi par savas un apkārtējo veselības aizsardzību un šīs Kārtības ievērošanu.

1.4. Lai novērstu Covid-19 izplatību, ir ievērojami šādi pamatprincipi:

1.4.1. informēšana;

1.4.2. distancēšanās;

1.4.3. higiēna;

1.4.4. personas veselības stāvokļa uzraudzība.

1.5. Iestāde ievieto šo Kārtību iestādes mājaslapā http://www.laudona.lv/pirmsskolas-izglitibas-iestade apakš sadaļā “Dokumenti’’, kā arī nosūta izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem(aizbildņiem) un darbiniekiem uz WhatsApp, e-klasi,  un e-pasta adresēm. Kārtība pieejama pie vadītājas, grupās, pie pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsas.

1.6. Atbildīgās personas par Kārtībā noteikto prasību īstenošanu nosaka ar Iestādes vadītājas rīkojumu.

2. Izglītības procesa norise

2.1.Mācību process Iestādē noris atbilstoši apstiprinātajai dienas gaitai.

2.2.Mācību process norit klātienē, grupā var neievērot distancēšanās prasības.

2.3.Iestādē rotaļnodarbības tiek organizētas pa grupām, ieteicams maksimāli mācību procesu organizēt āra vidē.

2.4.Visos gadījumos, kad izglītojamais neierodas Iestādē, vecākiem ir jāinformē Iestāde par izglītojamā prombūtnes iemeslu.

2.5.Interešu izglītības nodarbībās maksimāli ievērot distancēšanos, tā neattiecas uz interešu izglītību, kas saistīti ar šādām jomām – dziedātāju ansamblis, dejotāji.

2.6.Sporta, mūzikas nodarbības notiek, ievērojot, ka to norisē vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 20 izglītojamie vienas grupas ietvaros.

2.6. Pasākumu iekštelpās tiek organizēti bez vecākiem/aizbildņiem.

2.7. Mācību procesu atbilstoši Iestādes vadītāja ar Pašvaldību saskaņotam lēmumam un Iestādē noteiktajai kārtībai var īstenot attālināti pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem izglītojamiem) izglītojamam, ja viņam noteikti obligāti pretepidēmijas (karantīna, izolācija) pasākumi, kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā ir izsludināta karantīna.

2.8. Klātienē mācību procesā un tā nodrošināšanā ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai ar apliecinājumu papīra par negatīvu Covid-19 testa rezultātu, kuru uzrāda par mācību procesa īstenošanu atbildīgajai personai (vadītājai vai pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu māsai) , piedalās pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie.

2.9.Pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, Iestādē var pārvietoties bez sejas maskas.

2.10. Pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātie, kuri nevar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, iestādes koplietošanas  telpās lieto sejas maskas.

2.11.Pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem, kuri nevar uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, organizē nodarbināto testēšanu atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajam algoritmam. Covid-19 testu neveic nodarbinātajiem ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

2.12. Regulāri vēdināt telpas - vismaz 15 minūtes pēc aktivitātēm.

2.13.Iestādes darbiniekiem un apmeklētājiem redzamās vietās ir izvietotas skaidri salasāmas norādes – ievērot 2 m distanci no pārējām personām, sejas masku lietošana un roku dezinfekcija.

3. Izglītojamo nokļūšana uz/no izglītības iestādi, ēdināšanas organizēšana, citi pasākumi

3.1.  Ja izglītojamais ceļā uz/no izglītības iestādes izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes locekļus vai grupas biedrus, izglītojamie lieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus (lakati, šalles utml.). Transportā par PII audzēkņiem ir norādītas ( uz vecāku iesnieguma pamata) ar vadītājas rīkojumu apstiprinātas personas.

 Ja izglītojamais ceļā uz/no izglītības iestādes izmanto pagasta transportu, izglītojamie vecumā līdz 7gadiem nelieto sejas maskas vai citus elpceļus aizturošus materiālus (lakati, šalles utml.). Pavadošās personas lieto sejas maskas.

3.2. Skolotāju palīgam pavadonim katru rītu, pirms izglītojamā iekāpšanas autobusā, veikt ķermeņa temperatūras mērīšanu.

3.3. Ierodoties Iestādē, grupu skolotāja vai skolotājas palīgs katram izglītojamajam veic ķermeņa temperatūras mērīšanu, to fiksējot apmeklējumu lapā.  

3.4. Ēdināšana notiek tikai katras grupas telpā.

3.5. Nodrošināt, ka visi pasākumi izglītības iestādes iekštelpās notiek katrai grupai  atsevišķi.

3.6.  Nodrošināt, ka visi pasākumi  izglītības iestādē notiek atbilstoši SPKC ieteikumiem.

3.7.  Izglītojamo guldināšanā, ja tas ir nepieciešams, izmantojams princips – “galva pret kājām”.

3.8. Iestādi nedrīkst apmeklēt darbinieki vai izglītojamie, kuri atgriezušies no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - SPKC) ir noteicis kā valstis ar palielinātu COVID -19 izplatību, vai citām valstīm, no kurām atgriešanās saistīta ar plašu sabiedriskā transporta plūsmu (lidostas utml.). Šādi darbinieki, izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā izglītojamajiem Iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.

3.9. Pirms organizē ārpusnodarbību aktivitātes, kas nav tieši saistītas ar izglītojamo pieskatīšanu un izglītošanu, tai skaitā  pulciņus vai nodarbības ar dažādu grupu  izglītojamajiem un viesskolotājiem, iestāde izvērtē un mazina riskus, paredzot distancēšanās un higiēnas prasību īstenošanu.

3.10.  Iestāde organizē izglītojamo pieņemšanu un nodošanu  izglītojamo likumiskajiem pārstāvjiem Iestādē vai teritorijā, veicinot iespēju distancēties. Ja nepieciešams, tiek izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes un sienām

3.11. Ņemot vērā, ka inficēšanās ir iespējama, ja personu cieša saskare telpās pārsniedz 15 minūtes, kā arī lai mazinātu pirmsskolas izglītojamo stresu, viens no vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem  ieved izglītojamo ģērbtuvē, ievērojot atbilstošu distanci no citām personām un nodrošinot, ka pārģērbšanās neaizņem ilgāk par 15 minūtēm

3.12. Iestādes darbinieki uzrauga, lai ģērbtuvē vienlaikus neuzturas telpai pārāk liels cilvēku skaits (nespēj nodrošināt 2 m distanci starp vienas mājsaimniecības locekļiem). Ja ir pārāk liels skaits, vecāki gaitenī  vai pie ārdurvīm uzgaida, līdz vieta atbrīvosies.

3.13.  Izglītojamie nenes uz Iestādi rotaļlietas no mājām.

4.     Personas veselības stāvokļa uzraudzība un epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošana

4.1.Pirms ierašanās Iestādē:

4.1.1. izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzība pilnībā balstās uz vecāku atbildību;

4.1.2. izglītojamo vecāki tiek aicināti vērot savu bērnu veselības stāvokli un nevest/nelaist uz Iestādi, ja bērnam novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši augšējo elpceļu saslimšanas pames;

4.1.3. izglītojamais nedrīkst apmeklēt Iestādi, ja kādam no ģimenes locekļiem, ar kuriem dzīvo kopā, piemērota stingra mājas karantīna un SPKC izglītojamo noteicis par kontaktpersonu. Apmeklējuma aizlieguma ilgumu nosaka SPKC;

4.1.4. ja izglītojamā mājsaimniecības loceklim noteikta 14 dienu pašizolācija un mājsaimniecības loceklim nav slimības pazīmju, izglītojamais drīkst apmeklēt Iestādi. Ja pašizolācijā esošajai personai parādās slimības pazīmes, izglītojamais nedrīkst apmeklēt Iestādi, kamēr nav noskaidrots slimības pazīmju iemesls;

4.1.5. izglītojamais nedrīkst apmeklēt Iestādi 14 dienas pēc atgriešanās no valsts, pēc kuras apmeklēšanas atbilstoši SPKC norādījumiem jāievēro 14 dienu pašizolācija. Valstu saslimstības ar Covid-19 rādīju saraksts katru piektdienu tiek atjaunots SPKC mājas lapā;

4.1.6. vecāki nodrošina, ka izglītojamajam ir līdzi sejas aizsegs, ko izmantot nepieciamības gadījumā. Sejas aizsegs jāuzglabā noslēgtā iepakojumā.

4.2.Uzsākot apmeklēt Iestādi izglītojamo vecāki paraksta apliecinājumu, ka

4.3.Izglītojamo nokļūšana uz un no iestādes:

4.3.1.     izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamais ievēro valstī noteiktos distancēšanās ierobežojumus. Ieteicams izmantot arī personīgo sejas aizsegu;

4.3.2.     izmantojot pašvaldības skolēnu pārvadājumus, izglītojamajam, iekāpjot autobusā, tiek veikta bezkontakta ķermeņa temperatūras mērīšana. Atbildīgo par temperatūras mērīšanu nosaka pagasta pārvaldes vadītājs. Ja izglītojamajam tiek konstatēta paaugstināta temperatūra (sākot no 37,5) un izglītojamajam:

4.3.2.1.ir iespēja droši atgriezties un uzturēties mājās, viņš dodas atpakaļ uz mājām, atbildīgā persona informē vecākus un iestādi;

4.3.2.2.nav iespēja droši atgriezties un uzturēties mājās, tad izglītojamajam nodrošina atsevišķu sēdvietu un sejas aizsegu (ja izglītojamajam nav personīgā sejas aizsega, to nodrošina atbildīgā persona autobusā) un steidzami sazinās ar vecākiem un pārvaldi, lai risinātu jautājumu par bērna nogādāšanu mājās.

4.4.Ierodoties Iestādē, visiem izglītojamajiem tiek mērīta ķermeņa temperatūra ar bezkontakta mērierīcēm. Ja izglītojamajam tiek konstatēta paaugstināta ķermeņa temperatūra, tad iestāde rīkojas atbilstoši 5.1 punktam.

4.5. Katru dienu žurnālā tiek fiksēta izglītojamo temperatūra, vecāks vai pavadonis ar parakstu apliecina, ka atvedis/izņēmis izglītojamo no grupas.

4.6.Ja izglītojamajam ir raksturīgas alerģiskas reakcijas vai citas fizioloģiskas īpatnības, kas izpaužas līdzīgi augšējo elpceļu slimībām, mācību gada sākumā par to jāinformē Iestādes atbildīgā persona , iesniedzot ārsta izziņu.

4.7.Darbinieka veselības stāvokļa uzraudzība primāri balstās uz paša darbinieka atbildību:

4.7.1. Darbinieki tiek aicināti vērot savu veselības stāvokli un nenākt uz darbu, ja novērojamas infekciju slimības pazīmes, jo īpaši auējo elpceļu saslimšanas pazīmes, par to informējot darba devēju.

4.7.2. Darbiniekiem ir izsniegtas sejas maskas, ko izmantot nepieciešamības gadījumā.

4.7.3. Ja, atrodoties Iestādē, darbiniekam parādās slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieks par to ziņo Iestādes atbildīgajai personai (vadītājai T. 26425048un dodas mājās. Darbinieka pienākums ir sazināties ar ģimenes ārstu, lai noskaidrotu slimības pazīmju iemeslus.

4.7.4. Pēc darbinieka došanās mājās, atbildīgā persona dezinficē virsmas, kurām darbinieks ir pieskāries, un izvēdina telpas.

4.7.5. Izglītības iestādes atbildīgā persona, saņemot informāciju par to, ka darbinieks inficējies ar Covid-19, ziņo Izglītības nodaļai un SPKC Vidzemes reģionālajai nodaļai (tālruņi 64471389, 64471065).

4.7.6. Ja darbiniekam tiek apstiprināta Covid-19 infekcija, epidemioloģisko izmeklēšanu un iestādes turpmāko rīcību nosaka SPKC.

4.7.7. Darbinieks Iestādē var atgriezties pēc pilnīgas atveseļošanās ar ģimenes ārsta zīmi par atbilstošu veselības stāvokli.

4.7.8. Ja SPKC nosaka īpašus pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai konkrētai iestādei, turpmāko rīcību nosaka ar atsevišķu iestādes vadītāja rīkojumu.

4.7.9. Ja Iestādes rīcībā ir informācija, ka darbinieki, vecāki vai izglītojamie maldina par savu vai izglītojamā patieso veselības stāvokli, slēpj informāciju par saskari ar Covid-19 kontaktpersonām vai inficēšanos ar Covid-19, iestāde ziņo Izglītības nodaļai un atbildīgajām institūcijām, lai kopīgi risinātu situāciju.

4.8. Lai ierobežotu infekcijas izplatīšanos, nepieciešams bieži un rūpīgi mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigas un nodarbībām ārā. Roku mazgāšanu veikt vismaz 40 sekundes.

4.9. Pirmsskolas skolotāji māca izglītojamos pareizi mazgāt rokas, ievērojot SPKC mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” (https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo&feature=youtu.be).

4.10.       Darbinieku un apmeklētāju roku dezinfekcijai pieejamā vietā jāizvieto 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.

4.11.       Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus jādezinficē, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus, sporta u.c. inventāru.

4.12.   Regulāri, atbilstoši  noteiktajām  higiēnas prasībām,  jāvēdina telpas vai jānodrošina laba mehāniskā ventilācija.

4.13.   Regulāri jāveic telpu uzkopšana. Tualetes telpu un koridoru mitrā uzkopšana jāveic vismaz reizi 3 stundās.

4.14.   Iestādē darbiniekiem, izglītojamajiem un apmeklētājiem redzamās vietās izvietot skaidri salasāmu norādi ievērot 2 m distanci no pārējām personām. Nepieciešamības gadījumā izvietot vizuālas distancēšanās norādes.

4.15.   Iestādē mazgājamās telpās ir izvietotas atgādnes par pareizu roku mazgāšanu.

4.16.   Jānovērš izglītojamo drūzmēšanās Iestādes apkārtnē.

4.17.   Nepieļaut personu, kurām noteikta pašizolācija (atrašanās tikai savā dzīvesvietā), mājas karantīna (atrašanās tikai savā dzīvesvietā ārstniecības personas uzraudzībā) vai stingra izolācija (obligāta atrašanās tikai savā dzīvesvietā vai ārstniecības iestādē ārstniecības personas uzraudzībā), klātbūtni izglītības iestādē.

4.18.   Nepieļaut izglītojamo un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtni Iestādē. Izglītojamo veselības novērtēšanu veic pirmsskolas grupas skolotājs veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar izglītojamo vai izglītojamā pilvarotajiem pārstāvjiem vai citādi.

4.19.   Diennakts grupu darbinieki regulāri veic izglītojamo vizuālu veselības stāvokļa novērtējumu.

4.20.   Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes, darbinieka pienākums ir pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu. Darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).

4.21.   Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu.

5. Rīcība epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās gadījumos

5.1. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), tad Iestāde:

5.1.1.izolē izglītojamo atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam, klātbūtni. Izglītojamais šajā brīdī lieto kādu no elpceļu aizsegiem; veic ķermeņa temperatūras  mērījumu, iztaujā izglītojamo par pašsajūtu;

5.1.2. ja konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukta Neatliekamā medicīniskā palīdzība (tālr. 113), par to informējot izglītojamā likumiskos pārstāvjus;

5.1.3. ja veselības stāvoklis nepieprasa NMP iesaisti, atbildīgā persona informē izglītojamā likumiskos pārstāvjus, vienojas par izglītojamā nokļūšanu mājās un informē par turpmāk veicamajiem obligātajiem soļiem (saziņa ar ģimenes ārstu, lai konstatētu slimības pazīmju cēloni. Ja slimības pazīmes cēlonis ir Covid-19, vecākiem par to nekavējoties jāinformē Iestāde);

5.1.4.sazinās ar izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna, vai arī nogādā izglītojamo mājās. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;

5.1.5. izglītojamais tiek ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriežas izglītības Iestādē  saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

5.2.     Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk izglītojamajiem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde izolē izglītojamos, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar izglītojamo vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Šādi izglītojamie atrodas mājās pašizolācijā, kuras laikā Iestāde nodrošina izglītojamajam individuālu attālinātu mācību procesu.

5.3.     Iepriekšējos divos punktos minētajos gadījumos persona, kas konstatējusi aizdomas par akūtām elpceļu infekcijas slimībām, vispirms par šo faktu informē Iestādes vadītāju.

5.4.     Iestāde nodrošina vecākiem pieejamu informāciju par to, ka izglītojamie ar infekcijas slimības pazīmēm netiek uzņemti Iestādē  un rīcību, ja izglītojamajam tiek konstatētas slimības pazīmes, kā arī par pienākumu ievērot pašizolācijas un mājas karantīnas nosacījumus.

5.5.     Ja tiek konstatēts COVID-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto izglītības iestādi, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Iestādes vadībai, kā arī lems par karantīnas noteikšanu izglītības iestādei. Šādās situācijās izglītības iestādē ar vadītāja rīkojumu tiek noteikts vai nu IZM piedāvātais B  modelis (tiek palielināts attālinātā mācību procesa īpatsvars) konkrētai grupai vai ar dibinātāja rīkojumu tiek noteikts C modelis (mācības notiek attālināti) konkrētai grupai vai visai izglītības iestādei. Iestādes vadītājs par šo faktu un saņemtajiem SPKC norādījumiem informē Madonas novada Izglītības nodaļu, savukārt dibinātāja pārstāvis – Izglītības kvalitātes valsts dienestu (e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv) par faktu, ja iestādei tiek noteikta karantīna.

6. Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

6.1. Iestādi  nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm.

6.2. Personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot  iestādi, ir  jāievēro distancēšanās 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.

6.3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar COVID-19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi (2.pielikums).

 

7. Informēšana  un  atbildīgās personas

7.1. Atbildīgie par izglītojamo un viņu vecāku iepazīstināšanu ar kārtību ir pirmsskolas skolotāji.

7.2. Iestādes vadītājs ar rīkojumu nosaka atbildīgos darbiniekus:

7.2.1. epidemioloģisko prasību ieviešanai un koordinēšanai atbildīga pirmsskolu un skolu medicīnas māsa;

7.2.2. epidemioloģisko prasību ievērošanai (distancēšanās, higiēnas prasību ievērošana) atbildīgi pirmsskolu un skolu medicīnas māsa, Iestādes darbinieki;

7.2.3.dezinfekcijas līdzekļu nodrošināšanai atbildīgi pirmsskolu un skolu medicīnas māsa, Ļaudonas pagasta  Īpašuma uzturēšanas nodaļas vadītājs;

7.2.4. izglītojamo veselības stāvokļa novērošanai atbildīgi pirmsskolu un skolu medicīnas māsa, grupu skolotāji,

7.2.5. saziņai ar vecākiem vai bērna likumiskajiem aizbildņiem : e-pasts, WhatsApp, tālrunis, e-klase –atbildīgi grupu skolotāji,

7.2.8. ar  dibinātāju, SPKC un Izglītības kvalitātes valsts dienestu atbildīgi pirmsskolu un skolu medicīnas māsa, izglītības iestādes vadītājs .

Vadītāja                                      I.Krasnova

 

SASKAŅOTS

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks

izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos

_______________ Z.Gora

____.____._____

2.pielikums

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes,,Brīnumdārzs”

iekšējiem noteikumiem  Nr. 31

“Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

                                                                                                                          Apstiprināts

ar Ļaudonas pagasta  pirmsskolas izglītības iestādes ,,Brīnumdārzs’’ vadītājas                                                         

                2021.gada 27.augusta rīkojumu Nr.LAU/1-12/21/20

Madonas novada Ļaudonas  pagastā

Izdots saskaņā ar 

Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.360

,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 26.1.apakšpunktu

6. Izglītības iestādes apmeklētāju pieņemšanas kārtība

6.1. Izglītības iestādi  nedrīkst apmeklēt  persona ar elpceļu  infekcijas slimību pazīmēm.

6.2. Personai, t.sk., izglītojamo vecākiem, apmeklējot  iestādi, ir  jāievēro distancēšanās 2 metru attālumā no citām personām un jādezinficē rokas.

6.3. Par katru apmeklējumu reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija, atzīmējot apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju. Apmeklētājs parakstās arī par to, ka apliecina, ka nav Covid-19 inficētais, nav atgriezies no ārvalstīm un nav kontaktējies ar Covid -19 inficētajiem divu pēdējo nedēļu laikā. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Brīnumdārzs’’  vadītājai.

APMEKLĒTĀJU  uzskaites reģistrs 2021. gads

N.p.k.

Datums

Vārds Uzvārds

Kontaktinformācija. Tālruņa nr.

Personas paraksts

         
         
         
         
         

[1] Epidemioloģiskās drošības likuma 1.panta 22.punkts: “kontaktpersona — cilvēks, kurš ir bijis tiešā vai netiešā kontaktā ar infekciozu personu vai uzturējies epidēmijas perēklī un kuram ir bijusi iespēja inficēties”.

 
  scan0010


 MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

ĻAUDONAS   PAGASTA  PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ,,BRĪNUMDĀRZS’’

Reģ.Nr.4401900093

 Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, LV- 4862         

T: 26425048, e-pasts: laudonapii@madona.lv

 

Pielikums Nr.3.

Madonas novada Ļaudonas pagasta PII,, Brīnumdārzs’’

 ___________grupas audzēkņu ,,KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI

COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI’’

Ar savu parakstu vecāki apstiprina, ka ir iepazinušies ar Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes ,,Brīnumdārzs” iekšējiem noteikumiem  Nr. 31 ,,Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kuri izdoti saskaņā Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.360,,Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”26.1.apakšpunktu  un apņemos ievērot šos noteikumus.  :

Nr.pk.

Bērna vārds, uzvārds

Likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds

Paraksts un datums

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

6

     

7

     

8

     

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

       Grupas skolotājas:

_______________________________________________________

 PII "Brīnumdārzs" normatīvie akti

4Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Brīnumdārzs" pirmsskolas izglītības programma - dokumentu skatīt ŠEIT /PDF fails/

4Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Brīnumdārzs" speciālā pirmsskolas izglītības programma - dokumentu skatīt ŠEIT /PDF fails/

4Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Brīnumdārzs'' nolikums - dokumentu skatīt ŠEIT 

4Pedagoģiskās padomes reglaments - dokumentu skatīt ŠEIT 

4Iestādes padomes reglaments - dokumentu skatīt ŠEIT  

4Izglītojamo personu datu apstrādes un aizsardzības kārtība - dokumentu skatīt ŠEIT /PDF fails/ 

4Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība - dokumentu skatīt SEIT /PDF fails/ 

4 Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos - dokumentu skatīt ŠEIT /PDF fails/

4Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo  neierašanos izglītības iestādē - dokumentu skatīt ŠEIT

4Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu  iesniegšanas un izskatīšanas kārtība - dokumentu skatīt ŠEIT /PDF fails/

4Pastaigu organizēšanas noteikumi, maršruti - dokumentu skatīt ŠEIT

4Ētikas kodekss - dokumentu skatīt ŠEIT 

4Aizvietošanas kārtība - dokumentu skatīt ŠEIT

4Gada tematiskais plāns - dokumentu skatīt ŠEIT 

4Pašnovērtējuma ziņojums - dokumentu skatīt ŠEIT

4Iekšējās kārtības noteikumi - dokumentu skatīt ŠEIT 

4Darba kārtības noteikumi - dokumentu skatīt ŠEIT 

          Copyright © 2022, Izstrādātajs WebSoft.lv