piektdiena, 19. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
112619

Darba sludinājums
01.07.2020


Madonas novada pašvaldības Ļaudonas pagasta pārvaldes

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde ,,Brīnumdārzs’’

uz nenoteiktu laiku aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

 

Slodze: 0,95 pēc tam precizējama uz 01.09.2020. 

Amata alga par slodzi: 750.00 Eur 

Darba vieta: Avotu iela 3, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads. LV- 4862

Amata vienību skaits: 1


Galvenie amata pienākumi:

 • Īstenot iestādē licencētās pirmsskolas izglītības programmas;

 • Nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisku procesu, ņemot vērā katra bērna vecumu, veselības stāvokli, attīstību, individualitāti;

 • Veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem, lai veicinātu viņu vispusīgu attīstību, nostiprinātu veselību, veidotu nepieciešamās prasmes un iemaņas, risinātu adaptācijas problēmas;

 • Sadarboties ar izglītojamā vecākiem, lai sniegtu atbalstu izglītojamajam izglītības procesā un socializācijas jautājumos;

 • Veikt izglītojamo attīstības dinamikas izpēti un sava darba pašanalīzi;

 • Rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;

 • Plānot savu darbu un par darba rezultātiem informēt izglītības iestādes vadību noteiktajā kārtībā;

 • Piedalīties izglītības iestādes pedagoģiskās padomes sēdēs un citās sanāksmēs, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darbu;

 • Kārtot dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes noteiktajām prasībām;

 • Dalīties pieredzē ar savas un citu iestāžu kolēģiem;

 • Pilnveidot savas profesionālās kompetences;

 • Ievērot darba kārtības noteikumus un ētikas normas.

Prasības pretendentam:

Izglītība atbilstoši normatīvajiem aktiem par pirmsskolas pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību.

Par vispārējās izglītības pirmsskolas pedagogu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas skolotāja kvalifikācija;

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;

 • augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta programma, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves pedagogs iegūst sertifikātu pedagoģijā, speciālajā izglītībā, pirmsskolas saturā un didaktikā;

 • maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku;

 • Pedagogs, kurš iegūst augstāko pedagoģisko izglītību, ir tiesīgs strādāt bez profesionālās kompetences pilnveides līdz augstāko pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta ieguvei. 


Informācija pa tālr.: 26425048


Pieteikties:

Pieteikumu sūtīt uz e-pastu: laudonapii@madona.lv ar norādi “Pirmsskolas skolotāja vakance” līdz 24.07.2020.


Pieteikums sastāv no:

 • profesionālās dzīves apraksts (CV);

 • motivācijas vēstule.   
 
      Atpakaļ