otrdiena, 16. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
131053

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma izsoli
25.01.2024


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Veckrīpēni”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli 

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Veckrīpēni”, Ļaudonas pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7070 013 0086). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70010012199) 1,12 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena –  4200,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 420,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Veckrīpēni”, Ļaudonas pagastā, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu. 

Izsole notiks 2024. gada 23. februārī plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2024. gada 22. februārim plkst. 17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, lietvedības nodaļā (101. kab.), vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Izsoles noteikumus skatīt šeit: IZSOLES NOTEIKUMI 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu pa tel. Nr. 20374568.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Piesaulieši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

Madonas  novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Piesaulieši”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 013 0147). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700130147) – 1,17 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – 2300,00 EUR, izsoles solis 100,00 EUR, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir 230,00 EUR. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Piesaulieši”, Ļaudonas pagasts, izsolei”. Personai, kura nosolījusi augstāko cenu, divu nedēļu laikā jāsamaksā nosolītā augstākā cena, atņemot no tās iemaksāto drošības naudu.

Izsole notiks 2024. gada 23. februārī plkst. 14:00 Madonas novada pašvaldības telpās, Saieta laukumā 1, Madonā (1. stāvs, 116. kab. “Mazā apspriežu zāle”) . 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2024. gada 22. februārim plkst. 17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Lietvedības nodaļā, vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

 Izsoles noteikumus skatīt šeit: IZSOLES NOTEIKUMI

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē https://www.madona.lv/lat/pazinojumi-par-izsolem, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona), darba laikā (pirmdien – no plkst. 8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 8.00-17.00, piektdien – no plkst. 8.00-16.00), Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst. 8.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 12.30 līdz plkst. 16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju  A. Portnovu pa tālruņa Nr. 20374568.
 
      Atpakaļ