otrdiena, 16. jūlijs, 2024
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Aktualitātes
   
127085

Biedrība "Aiviekstes upmalieši" realizē biotopu atjaunošanas projektu
23.11.2022


Dabas parkā „Aiviestes paliene”, vienā no īpaši aizsargājamajām dabas aizsardzības Natura 2000 teritorijām Latvijā, šoruden ir noslēdzies projekts „Dabisko palieņu zālāju biotopu atjaunošana dabas parka “Aiviekstes paliene” teritorijā”. Dabas parks izveidots, lai saglabātu dabiskus palieņu zālājus, kuri veido nozīmīgas platības Eiropas Savienības īpaši aizsargājamos zālāju biotopus, kā arī tajos sastopamās īpaši aizsargājamo augu sugu (piemēram, jumstiņu gladiolas Gladiolus imbricatus, mānīgās knīdijas Cnidium dubium) atradnes un nozīmīgas putnu sugu – griezes Crex crex vairošanās vietas.

Kā norāda projekta īstenotāja biedrības „Aiviekstes upmalieši” pārstāvis Artūrs Putniņš: „Šo projektu uzsākām 2021. gadā. Projekta būtība ir samazināt bioloģiski vērtīgo zālāju fragmentāciju dabas parka teritorijā, atjaunojot ilggadīgos (vēsturiski apsaimniekotos) zālājus, pļavas un ganības parka teritorijā esošajās, savulaik novārtā atstātajās, lauksaimniecības zemēs, kurās šobrīd ir izveidojies dabiskais apaugums. Dabas parks ir ļoti nozīmīga teritorija bioloģisko vērtīgo (dabisko) zālāju ziņā. Tas ir kā ekoloģiskais koridors un nozīmīgs dabisko zālāju sugu izplatīšanās telpiskais posms Austrumlatvijā starp Pededzes upi ziemeļos un Daugavu dienvidos.”

Projekta ietvaros vairākās vietās Madonas novada Ļaudonas pagasta teritorijā tika īstenoti pasākumi, lai atsāktu zālāju apsaimniekošanu - vispirms lauksaimniecības zemes tika atbrīvotas no apauguma un pēc tam tika veikta augsnes frēzēšana, lai samazinātu koku un krūmu atvašu veidošanos. Vienlaikus, projekta realizācijas teritorijā tika veikta arī jau tur palieņu zālāju kopšanas darbi – zālāju pļaušana.

„Tā kā cilvēka saimnieciskā darbība ir ļoti būtiska dabisko zālāju biotopu eksistencei, neatbilstoša apsaimniekošana, pļavu un ganību pamešana, rada biotopu fragmentāciju, samazina sugu dzīvotņu platību un kvalitāti, kā arī rada īpaši aizsargājamo putnu sugu ligzdošanas vietu izzušanu” turpina Artūrs. „Šādas nelāgas tendences kā dabas parka teritorijā tā arī citviet Latvijā ir plaši novērojamas kopš 20. gadsimta 90. gadiem. Kaut arī paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā, dabisko palieņu zālāju biotopu platība dabas parka teritorijā palielināsies par 6 ha jeb vien par 0,5% no kopējās Bioloģiski vērtīgo zālāju biotopu platības dabas parkā, arī tas ir būtisks palielielinājums no ainavekoloģiskā tīklojuma viedokļa, kā arī neatsverams ieguldījums sugu dzīvotņu un biotopu atjaunošanā.”

Projekts īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

 
 
      Atpakaļ