pirmdiena, 21. oktobris, 2019
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 

Iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas 

Rīcības plāns skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, nesekmīgu vērtējumu gadījumā 

Rīcības plāns ugunsgrēka u.c. ārkārtējas situācijas gadījumā  

Izglītojamo Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība

Kārtība, kā tiek organizētas dežūradministratora un skolotāju dežūras 

Skolas olimpiāžu kārtība

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 


Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnu PRĒMĒŠANAS KĀRTĪBA 

Labākās klases vērtēšanas kārtība 

Darba kārtības noteikumi 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas metodiskās padomes reglaments

Metodiskās komisijas reglaments 

Skolas padomes reglaments 

Skolēnu pašpārvaldes reglaments 

Internāta reglaments

Pedagoģiskās padomes reglaments 

Pagarinātās dienas grupas reglaments 

Bibliotēkas reglaments 

Bibliotēkas lietošanas noteikumi 


Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

26.p pielikums ceļa izdevumu kompensācijas veidlapa

Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:

Madonas novada pašvaldības noteikumi nr.1


PROJEKTS Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

MK noteikumi: http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106


PAŠVĒRTĒJUMS 2018./2019. m.g.

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešana 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv