piektdiena, 15. februāris, 2019
Madonas novada Ļaudonas pagasta pārvalde
Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Madonas novads, Latvija, LV-4862

Logo +371 64860895, 29337185,
Logo laudona@madona.lv
 
Vidusskola
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

Kārtība, kā reģistrē izglītojamo neierašanos izglītības iestādē 

Iekšējie noteikumi par kārtību, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas 

Rīcības plāns skolas iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu, nesekmīgu vērtējumu gadījumā 

Rīcības plāns ugunsgrēka u.c. ārkārtējas situācijas gadījumā  

 Izglītojamo Zinātniski pētnieciskās darbības kārtība

 Dežūrkārtības noteikumi

Skolas olimpiāžu kārtība 

 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas  izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība 


Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēnu PRĒMĒŠANAS KĀRTĪBA 

Labākās klases vērtēšanas kārtība  

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas darba kārtības noteikumi 

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas metodiskās padomes reglaments 


Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDES PROTOKOLS

26.p pielikums ceļa izdevumu kompensācijas veidlapa

Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai:

Madonas novada pašvaldības noteikumi nr.1


PROJEKTS Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 24.novembra noteikumos Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

MK noteikumi: http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106


PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 

SKOLAS ATTĪSTĪBAS PLĀNS

Ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešana 

          Copyright © 2019, Izstrādātajs WebSoft.lv